Algemene Voorwaarden

Webshop www.sterrenbonbons.nl

la Fève V.O.F.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. www.sterrenbonbons.nl als gebruiker van deze algemene voorwaarden: la Fève V.O.F., Statensingel 148B, 6217 KH Maastricht, t: 043-3111399, i: info@la-feve.nl, KvK 62472887
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij www.sterrenbonbons.nl
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen www.sterrenbonbons.nl en de klant;
d. product: de bonbons, chocolade en/of een aanverwant producten, die door www.sterrenbonbons.nl wordt geleverd;
e. website: de website www.sterrenbonbons.nl;
f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen
www.sterrenbonbons.nl en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. www.sterrenbonbons.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling
in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn
geldig gedurende 60 dagen.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. www.sterrenbonbons.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of
programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. www.sterrenbonbons.nl is niet
gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op
een verkeerde berekening.
3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens
4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten
opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot
schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
b. het aanbod en/of de offerte van www.sterrenbonbons.nl schriftelijk of via de e-mail heeft
aanvaard.
5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt www.sterrenbonbons.nl de klant
via de e-mail een bevestiging dat www.sterrenbonbons.nl de bestelling heeft ontvangen. In deze
bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de
klant opgenomen.
5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij
akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten
6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw.
6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan
de klant kenbaar gemaakt.
6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door www.sterrenbonbons.nl van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 7. Giftcard en vouchers
7.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards die worden
aangeboden door your giftcard en vouchers die worden uitgegeven door www.sterrenbonbons.nl.
7.2. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden
staan op de giftcard of voucher vermeld.
7.3. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld.
Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig.
7.4. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door
www.sterrenbonbons.nl worden geleverd.
7.5. De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 8. Betaling
8.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen
betalen:
a. via iDEAL;
b. met creditcard;
c. met de giftcard of voucher;
d. op factuurbasis.
8.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14
dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
8.3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald,
dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening
gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die www.sterrenbonbons.nl maakt
om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 100,-.
8.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende
wijzen betalen:
a. via iDEAL;
b. met creditcard;
8.5. Bij het betalen op een van de in artikel 8.4 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de
betreffende aanbieder van het betaalproduct.
8.6. www.sterrenbonbons.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische
betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 9. Levering
9.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal www.sterrenbonbons.nl zo
spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor
kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.
9.2. De levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op de website vermeld.
9.3. De door www.sterrenbonbons.nl opgegeven leverdatum is slechts indicatief.
9.4. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke,
dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het
nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product
komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het
mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de
overeengekomen vergoeding verschuldigd.
9.5. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.
9.6. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact
op te nemen met de klantenservice van www.sterrenbonbons.nl. Voor het met spoed leveren van
een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf
aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 10. Annulering
10.1. De klant kan de bestelling tot 16:00 uur voor de dag dat de bestelling geleverd wordt
kosteloos annuleren, tenzij:
a. het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 100,- inclusief btw;
b. de bestelling voor maandag op zondag is geplaatst.
10.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 11. Personaliseren van het product
11.1. www.sterrenbonbons.nl is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van
teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te
worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s
correct zijn.
11.2. Het is de klant niet toegestaan www.sterrenbonbons.nl een opdracht te geven tot het vervaardigen
van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot,
de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien
Www.sterrenbonbons.nl constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste
bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft www.sterrenbonbons.nl het recht de
bestelling te annuleren.
11.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het
door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven
de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie.
Www.sterrenbonbons.nl tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen
met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

Artikel 12. Herroepingsrecht
12.1. De klant zijnde een consument en/of een bedrijf heeft geen recht het geleverde product te retourneren, omdat de producten van www.sterrenbonbons.nl aan bederf onderhevig zijn. Via de website wordt de klant gewezen op ontbreken van dit herroepingsrecht.

Artikel 13. Klachten
13.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan
www.sterrenbonbons.nl gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product
accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de
klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij www.sterrenbonbons.nl meldt, dan is
www.sterrenbonbons.nl niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
13.2. Klachten worden door www.sterrenbonbons.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling
van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de
hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
13.3. Door www.sterrenbonbons.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden
vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan
met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van www.sterrenbonbons.nl .

Artikel 14. Klantenservice
14.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
la Fève V.O.F.
Statesingel 148B
6217 KH  Maastricht
Tel: 043-3111399
e-mail: info@la-feve.nl

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. www.sterrenbonbons.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een
direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of
laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze
algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2. www.sterrenbonbons.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet
tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van
haar website wegens onderhoud of anderszins.
15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren
die het product werkelijk heeft. www.sterrenbonbons.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke
kleurafwijkingen.
15.4. Een geleverd product is beperkt houdbaar. www.sterrenbonbons.nl aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid indien het geleverde product wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.
15.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten
bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.
15.6. www.sterrenbonbons.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
www.sterrenbonbons.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.
15.7. Indien www.sterrenbonbons.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van www.sterrenbonbons.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens
www.sterrenbonbons.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens
www.sterrenbonbons.nl kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument
een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16. Overmacht
16.1. In geval van overmacht is www.sterrenbonbons.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij www.sterrenbonbons.nl als gevolg van de overmachtssituatie een
voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
16.2. Van overmacht aan de zijde van www.sterrenbonbons.nl is o.a. sprake indien www.sterrenbonbons.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand,
waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten
aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades,
bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van
weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van www.sterrenbonbons.nl als
in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
16.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van
www.sterrenbonbons.nl ten gevolge waarvan www.sterrenbonbons.nl haar verplichtingen niet of niet tijdig
of niet volledig kan nakomen.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
17.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door www.sterrenbonbons.nl
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
17.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van www.sterrenbonbons.nl mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de
website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
18.2. www.sterrenbonbons.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en
regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 19. Beveiliging en internet
19.1. www.sterrenbonbons.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te
beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies
van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar www.sterrenbonbons.nl kan ter
zake geen garantie geven.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op elke overeenkomst tussen www.sterrenbonbons.nl en de klant is Nederlands recht van
toepassing.
20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en www.sterrenbonbons.nl worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar www.sterrenbonbons.nl gevestigd
is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat www.sterrenbonbons.nl zich
schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil
voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.